1. Allmänt

PML Enterprise (enjoyshopping.se) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Det är Pml enterprise (enjoyshopping.se)målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy beskriver hur
PML Enterprise (enjoyshopping.se) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du
till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig
PML Enterprise (enjoyshopping.se) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, handa hos eller kontakta oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
PML Enterprise (enjoyshopping.se) samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Webbplatsen, kontaktar oss,
besöker Webbplatsen
eller när du på annat sätt har kontakt med PML Enterprise (enjoyshopping.se). Informationen som samlas in från dig vid köp krävs
för att du ska kunna ingå
avtal med PML Enterprise (enjoyshopping.se) och för att PML Enterprise (enjoyshopping.se) ska kunna göra utskick med erbjudanden, information
samt genomföra kundundersökningar.
Om du har ett registrerat kundkonto eller är avtalskund samlar PML Enterprise (enjoyshopping.se) in personuppgifter om dig som du
lämnar vid din registrering.
PML Enterprise (enjoyshopping.se) sparar de köp du gör via ditt konto. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in
på ”Mitt konto”.
Vid faktura eller delbetalning via Billmate hämtas dina personuppgifter från Billmate.
För avtalskunder görs en kreditupplysning via tredje part om kunden önskar PML Enterprise (enjoyshopping.se) faktura.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund hos Pml Enterprise (enjoyshopping.se)
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp:
Namn
Personnummer eller organisationsnummer
Adresser (faktura- och leveransadress)
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer (endast avtalskunder)
IP-adress
Köpta varor

För dig som har kundkonto eller är avtalskund
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kundkontoinnehavare eller som avtalskund:

Namn
Organisationsnummer för avtalskunder/företagskunder
Adresser (faktura- och leveransadress)
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer (endast avtalskunder)
IP-adress
Köpta varor
Eventuella registrerade frivilliga kontouppgifter.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund hos Pml Enterprise (enjoyshopping.se)
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom
cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.
Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att
avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förbättra Webbplatsen.
Ditt personnummer, betal- och kreditkortsnummer sparas aldrig av PML Enterprise (enjoyshopping.se) i samband med köp, uppgifterna överförs
enbart till den betalningsförmedlare som är vald - om betalningsförmedlaren kräver detta.
Vi använder personuppgifterna för att förhindra bedrägerier samt för riskhantering.
Personuppgifterna används även för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsanalyser, uppföljning samt affärsutveckling.

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

Utöver uppräkningen ovan behandlar vi personuppgifter om kundkontoinnehavare eller avtalskund även i syfte att:
Administrera kontot
Ge dig möjlighet att använda de möjligheter kontot ger via frivilliga uppgifter mm
Tillhandahålla specialerbjudanden

5. Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

PML Enterprise (enjoyshopping.se) behandlar dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs nedan.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund för att genomföra köp och för att kunna
fullgöra våra åtaganden gentemot dig
Vi kan även ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.
Detta gäller till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Om du har registrerat ett kundkonto eller är avtalskund hos PML Enterprise (enjoyshopping.se) sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig.
Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerat ett kundkonto eller är avtalskund så sparas dina uppgifter
så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra PML Enterprise (enjoyshopping.se) eller PML Enterprise (enjoyshopping.se)
samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Om du ansöker om att betala via faktura eller delbetalning kommer dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysnings- och/eller
finansföretag.
Till transportföretag och deras partner lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för att beställda varor ska kunna levereras.
Personuppgifter kan vidare lämnas ut till myndigheter för att följa gällande lagkrav eller vid krav från dessa.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina
personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES i de fall någon av våra leverantörer eller samarbetspartner befinner sig där.
Den information vi lämnar till tredje part får endast användas i ovan nämnda syfte.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

8. Ändring av integritetspolicy

PML Enterprise (enjoyshopping.se) förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den
utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.
Vi kommer att meddela kunder som har kundkonto eller är avtalskunder när ändringar sker.
Om du inte godtar ändringarna så avslutar du ditt konto hos oss.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder.
Vi har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter.
Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

10. Dina rättigheter

PML Enterprise (enjoyshopping.se) ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.
Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga,
ofullständiga eller missvisande samt avidentifiera eller radera personuppgifter.
Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har lagrade.
För att vi ska lämna ut informationen måste vi säkerställa kundens identitet. Vi kommer att lämna ut registerdraget inom 30 dagar.
Rättelse av dina personuppgifter
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller ändrade.
Radering av dina personuppgifter
Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det
ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter
i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att endast spara den information som vi enligt lag är skyldiga att lagra.
Begränsning av behandling
Du kan begära begräsning av behandling av dina uppgifter tillexempel när du anser att dina uppgifter är felaktiga.
Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.
Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11. Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

12. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen.
När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan.
Notera att PML Enterprise (enjoyshopping.se) inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

13. Kontaktinformation

PML Enterprise (enjoyshopping.se)

Gustaf Dalénsgatan 11
417 05 Göteborg

E-post: kontakt@pmlenterprise.se

PML Enterprise (enjoyshopping.se) integritetspolicy är senast uppdaterad 2023-02-15